Projekty a aktivity OPS

rok 2006

Z a    ú č e t n í    o b d o b í    2006

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU   (v tisících Kć)

Vynaložené náklady                                      52

Služby                                                           21

Výsledek hospodaření                                -74

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU        (v tisících Kč)

A k t i v a                                       149

peníze                                             59

účty                                                90

P a s i v a                                       149

základní kapitál                                5

výsledek hospodaření                  -124

dlouhodobé závazky                      220

krátkodobé závazky                         49